പാറയില്‍ വര്‍ക്കി (തുരുത്തല്ലില്‍) പാറയില്‍ ഉലഹന്നാന്‍ സൂര്യപ്പള്ളി ഔസേഫ്‌ Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 266 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-14 10:55:01 [post_date_gmt] => 2015-09-14 10:55:01 [post_content] => [post_title] => ഔസേഫ്‌ സൂര്യപ്പള്ളി [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%94%e0%b4%b8%e0%b5%87%e0%b4%ab%e0%b5%8d%e2%80%8c-%e0%b4%b8%e0%b5%82%e0%b4%b0%e0%b5%8d%e0%b4%af%e0%b4%aa%e0%b5%8d%e0%b4%aa%e0%b4%b3%e0%b5%8d%e0%b4%b3%e0%b4%bf [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-15 08:52:50 [post_modified_gmt] => 2015-10-15 08:52:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=266 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 746 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-15 06:45:58 [post_date_gmt] => 2015-09-15 06:45:58 [post_content] => [post_title] => ത്രേസ്യാമ്മ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%a4%e0%b5%8d%e0%b4%b0%e0%b5%87%e0%b4%b8%e0%b5%8d%e0%b4%af%e0%b4%be%e0%b4%ae%e0%b5%8d%e0%b4%ae-4 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-28 07:31:30 [post_modified_gmt] => 2015-10-28 07:31:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=746 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 357 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-15 07:43:13 [post_date_gmt] => 2015-09-15 07:43:13 [post_content] => [post_title] => ജോസഫ്‌ (പാപ്പച്ചൻ) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%9c%e0%b5%8b%e0%b4%b8%e0%b4%ab%e0%b5%8d%e2%80%8c-%e0%b4%aa%e0%b4%be%e0%b4%aa%e0%b5%8d%e0%b4%aa%e0%b4%9a%e0%b5%8d%e0%b4%9a%e0%b5%bb [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-15 05:19:50 [post_modified_gmt] => 2015-10-15 05:19:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=357 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 358 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 03:44:34 [post_date_gmt] => 2015-09-17 03:44:34 [post_content] => [post_title] => ഉലഹന്നാന്‍-നെടിയാഴം [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%89%e0%b4%b2%e0%b4%b9%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e0%b4%a8%e0%b4%be%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e2%80%8d%e0%b4%a8%e0%b5%86%e0%b4%9f%e0%b4%bf%e0%b4%af%e0%b4%be%e0%b4%b4%e0%b4%82 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-19 09:21:30 [post_modified_gmt] => 2015-10-19 09:21:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=358 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 343 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 07:01:22 [post_date_gmt] => 2015-09-17 07:01:22 [post_content] => [post_title] => വര്‍ക്കി ഇടയാഞ്ഞില്‍ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%b5%e0%b4%b0%e0%b5%8d%e2%80%8d%e0%b4%95%e0%b5%8d%e0%b4%95%e0%b4%bf-%e0%b4%87%e0%b4%9f%e0%b4%af%e0%b4%be%e0%b4%9e%e0%b5%8d%e0%b4%9e%e0%b4%bf%e0%b4%b2%e0%b5%8d%e2%80%8d [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-14 08:03:25 [post_modified_gmt] => 2015-10-14 08:03:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=343 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 359 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 07:46:38 [post_date_gmt] => 2015-09-17 07:46:38 [post_content] => [post_title] => ഏലമ്മ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%8f%e0%b4%b2%e0%b4%ae%e0%b5%8d%e0%b4%ae [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-28 06:41:39 [post_modified_gmt] => 2015-10-28 06:41:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=359 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 360 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 07:47:56 [post_date_gmt] => 2015-09-17 07:47:56 [post_content] => [post_title] => മറിയാമ്മ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%ae%e0%b4%b1%e0%b4%bf%e0%b4%af%e0%b4%be%e0%b4%ae%e0%b5%8d%e0%b4%ae [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-28 06:41:56 [post_modified_gmt] => 2015-10-28 06:41:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=360 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 361 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 07:49:26 [post_date_gmt] => 2015-09-17 07:49:26 [post_content] => [post_title] => റോസമ്മ (തോയാമ്മ) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%a4%e0%b5%86%e0%b4%af%e0%b5%8d%e0%b4%af%e0%b4%be%e0%b4%ae%e0%b5%8d%e0%b4%ae [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-11-09 11:50:14 [post_modified_gmt] => 2015-11-09 11:50:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=361 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [8] => WP_Post Object ( [ID] => 362 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 07:51:22 [post_date_gmt] => 2015-09-17 07:51:22 [post_content] => [post_title] => ത്രേസ്യാമ്മ (തെയ്യാമ്മ) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%a4%e0%b5%8d%e0%b4%b0%e0%b5%87%e0%b4%b8%e0%b5%8d%e0%b4%af%e0%b4%be%e0%b4%ae%e0%b5%8d%e0%b4%ae-2 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-11-09 11:50:06 [post_modified_gmt] => 2015-11-09 11:50:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=362 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) )
Members ImageMembers NameRelation with family headFamily Member Details
ഔസേഫ്‌ സൂര്യപ്പള്ളി
Family head

Relation with family head:Family head
Gender:Male
Marital Status:Married
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:-NA-
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

ത്രേസ്യാമ്മ
Wife

Relation with family head:Wife
Gender:Female
Marital Status:Married
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:-NA-
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

ജോസഫ്‌ (പാപ്പച്ചൻ)
Son

Relation with family head:Son
Gender:Male
Marital Status:Married
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:വല്ലകം
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

ഉലഹന്നാന്‍-നെടിയാഴം
Son

Relation with family head:Son
Gender:Male
Marital Status:Married
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:-NA-
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

വര്‍ക്കി ഇടയാഞ്ഞില്‍
Son

Relation with family head:Son
Gender:Male
Marital Status:Married
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:-NA-
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

ഏലമ്മ
Daughter

Relation with family head:Daughter
Gender:Female
Marital Status:Married
House Name:തളിപ്പറമ്പില്‍
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:കുറുപ്പുന്തറ
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

മറിയാമ്മ
Daughter

Relation with family head:Daughter
Gender:Female
Marital Status:Married
House Name:പുത്തന്‍പുരയ്കല്‍
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:പൊതി
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

റോസമ്മ (തോയാമ്മ)
Daughter

Relation with family head:Daughter
Gender:Female
Marital Status:Married
House Name:മംഗലത്ത്
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:ഇലഞ്ഞി
Phone No:485258088
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

ത്രേസ്യാമ്മ (തെയ്യാമ്മ)
Daughter

Relation with family head:Daughter
Gender:Female
Marital Status:Married
House Name:വലിയാപറമ്പില്‍
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:കൊടുങ്ങല്ലുര്‍
Phone No:4882805067
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-