ത്രൈമാസ കുടുംബയോഗം – ഒക്ടോബർ 25 2015

പാറയിൽ കുടുംബയോഗത്തിന്റെ അടുത്ത യോഗം 2015 ഒക്ടോബർ 25 നു ഇല്ലിക്കൽ എൽസമ്മയുടെ ഭവനത്തിൽ വച്ച് നടത്തപെടുന്നു.
സമയം : 7 pm

Bookmark the permalink.